خدمات حسابداری

برخی خدمات حسابداری شامل :

1 - جمع آوری سوابق مالی جهت صدور اسناد حسابداری 
 2 - تهیه گزارشات و تراز حسابها در پایان هر ماه .
3 - تهیه صورت مغایرت بانکی ولیست حقوق
4-تنظیم فاکتورهای فروش ولیست تنخواه
5-کنترل انبار و نظارت برموجودی ها