خدمات

برخی خدمات حسابداری شامل :

1 - جمع آوری سوابق مالی جهت صدور اسناد حسابداری   . 
2 - تهیه گزارشات و تراز حسابها در پایان هر ماه .
3 - تهیه صورت مغایرت بانکی ولیست حقوق                                                                                                                                                                                                    
4-تنظیم فاکتورهای فروش ولیست تنخواه
5-کنترل انبار و نظارت برموجودی ها  

برخی خدمات مالیاتی  شامل :

1 - تهیه اظهار نامه مالیاتی    
2 - تحریر دفاتر قانونی در موعد مقرر    .
3-تهیه گزارش خرید وفروش سه ماهه.
4- تنظیم لایحه   دفاعیه وحضوردرهیئت های حل اختلاف  

برخی خدمات مدیریت مالی شامل :

  1-نظارت وبازآموزی کادرمالی      
2- تجزیه وتحلیل صورتهای مالی .     
 3 - مشاوره وارائه پیشنهادات مالی .
4  - محاسبه قیمت تمام شده محصولات تولیدی  و خدمات .


 
  • تدوین شرح وظایف کارکنان مالی و اخذگزارش ، انجام حسابرسی داخلی واجرای کنترل داخلی
  • ارائه مشاوره مالیاتی ، بیمه ای ،اصلاح ورفع اختلاف حساب و تائید مانده حسابها با سایر شرکتها
  • تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه وصورتهای میان دوره ای  مطابق با استانداردهای حسابداری
  • طراحی و استقرار سیستم بهای تمام شده ، انبار ، اموال ودارائیهای ثابت ( شماره و پلاک کوبی )
  • تهیه دفاعیه های مالیاتی ، تامین اجتماعی و حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و بیمه ای
  • تدوین آئین نامه ها ،دستورالعملهای مالی از جمله آئین نامه معاملات ، دستورالعمل تنخواه گردان