مشاوره مالیاتی

مدیریت مالی

مدیریت مالی

1- نظارت وبازآموزی کادرمالی
2- تجزیه وتحلیل صورتهای مالی .
3 - مشاوره وارائه پیشنهادات مالی .
4 - محاسبه قیمت تمام شده محصولات تولیدی و خدمات

خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی

1- تهیه اظهار نامه مالیاتی
2 - تحریر دفاتر قانونی در موعد مقرر .
3- تهیه گزارش خرید وفروش سه ماهه.
4- تنظیم لایحه دفاعیه وحضوردرهیئت های حل اختلاف

خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

1 - جمع آوری سوابق مالی جهت صدور اسناد حسابداری .
2 - تهیه گزارشات و تراز حسابها در پایان هر ماه .
3 - تهیه صورت مغایرت بانکی ولیست حقوق
4- تنظیم فاکتورهای فروش ولیست تنخواه
5- کنترل انبار و نظارت برموجودی ها