ارسال تصویر تصویب نامه شماره 57567/ت61182ه مورخ 1402/04/05 هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی

1402/05/08

ادارات کل امور مالیاتی

 

     به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 57567/ت61182ه مورخ 1402/04/05 هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور با تاکید بر ماده (6) آن، برای اجرا ارسال می شود.

 

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور