سی و سومین جلسه شورای عالی دوره هشتم برگزارشد

۱۴۰۲/۱۱/۲۱

سه شنبه دهم بهمن ماه 1402، جامعه حسابداران رسمی ایران میزبان سی و سومین جلسه ی شورای عالی دوره هشتم بود. در ابتدای جلسه جناب آقای مقیمی فر ضمن خیر مقدم به نظار و اعضای محترم شورا و میهمان جلسه ی شورای عالی در خصوص موارد مهم در دست اقدام توضیحاتی را ارائه نمودند و سپس وارد دستور جلسه شورای عالی شدند. نخستین دستور جلسه در مورد بررسی و تصمیم گیری در خصوص آئین نامه روش تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی بود که موارد به صورت تفصیلی و بر اساس مواد و تبصره ارائه و هر یک از ناظرین و اعضای شورای عالی نظرات خود را در این خصوص بیان نمودند. با توجه به خاتمه مدت زمان جلسه ادامه بررسی آن به جلسات آتی شورای عالی موکول شد.