عیدی کارگران سال ۱۴۰۲

1402/11/09

عیدی سال ۱۴۰۲ مبلغی است که پایان سال به عنوان پاداش به کلیه کارگران اعم از اینکه قرارداد آن‌ها دائمی، موقت، ساعتی، پاره وقت و… باشد، تعلق می‌گیرد. با توجه به مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی سال ۱۴۰۲، به ترتیب ۱۰۶,۱۶۵,۶۸۰ ریال و ۱۵۹,۲۴۸,۵۲۰ ریال می‌باشد.
بر اساس تصمیم شورای عالی کار، محاسبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ دستخوش تغییراتی شد و به میزان ۲۷ درصد افزایش یافت. به این صورت که حداقل دستمزد روزانه کارگران معادل ۱,۷۶۹,۴۲۸ ریال تعیین شد. به عبارت دیگر دستمزد کارگران برای ماه‌های ۳۱ روزه ۵۴,۸۵۲,۲۶۸ ریال و برای ماه‌های ۳۰ روزه ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال می‌باشد.
 

حداقل عیدی سال ۱۴۰۲

براساس تصمیم شورای عالی کار میزان پرداختی عیدی سال ۱۴۰۲ کارگران و کارمندان نباید از ۶۰ روز دستمزد آن‌ها کمتر باشد.
فرمول محاسبه حداقل عیدی = حداقل دستمزد روزانه × ۶۰
حداقل عیدی سال ۱۴۰۲ = ۱۰۶,۱۶۵,۶۸۰ = ۱,۷۶۹,۴۲۸ × ۶۰

حداکثر عیدی سال ۱۴۰۲

حداکثر عیدی سال ۱۴۰۲ نباید از معادل ۹۰ روز حداقل دستمزد روزانه افراد در سال ۱۴۰۲، بیشتر باشد.
فرمول محاسبه حداکثر عیدی = حداقل دستمزد روزانه × ۹۰
حداکثر عیدی سال ۱۴۰۲ = ۱۵۹,۲۴۸,۵۲۰ = ۱,۷۶۹,۴۲۸ × ۹۰
 

فرمول محاسبه عیدی = (حقوق پایه + پایه سنوات + مزایای به تبع شغل) × ۲ 
به شرطی که از سه برابر حداقل حقوق اداره کار یعنی ۱۵۹,۲۴۸,۵۲۰ بیشتر نباشد.

مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

۱. نحوه محاسبه عیدی در کارگاه‌های مشمول طرح طبقه بندی مشاغل

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

۲. نحوه محاسبه عیدی کارگران فصلی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد.

۳. نحوه محاسبه عیدی کارگران کارمزدی

مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کارمزدی عبارت است از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد.

۴. نحوه محاسبه عیدی کارگران پاره وقت

بر اساس ماده ۳۹ قانون کار مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود. بنابراین عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نمی‌باشد.

۵. نحوه محاسبه عیدی کارگران ساعتی

برخی کارکنان که به صورت ساعتی کار می‌کنند و حقوق ماهانه ثابتی ندارند یا به بیان دیگر دستمزد آنان در ماه متغیر است، میانگین حقوق دریافتی ۳ ماه پایانی قرارداد کاری آنان، مبنای محاسبه عیدی سال ۱۴۰۲ قرار می‌گیرد.

۶. عیدی کارگران اخراجی و مستعفی

کارگرانی که خواسته یا ناخواسته و به دلایل مختلف همچون بحران اقتصادی کارفرما، عدم نیاز و … شغل خود را از دست داده‌اند؛ با توجه به تاکید قانون کار این دسته از افراد نیز مستحق دریافت عیدی سال ۱۴۰۲ هستند.

مطابق با آنچه که در قانون کار آمده، این دسته از افراد به نسبت مدت کارکردشان، عیدی و پاداش سالانه را دریافت می‌کنند؛ به عنوان مثال کارگری که پس از ۴ ماه کار کردن، بیکار شده باید به تناسب همان ۴ ماه کارکرد، عیدی دریافت کند و کارفرما مکلف به پرداخت این مبلغ است.

۷. کارگران آزمایشی هم عیدی می‌گیرند!

دوره آموزشی و یا دوره آزمایشی قرارداد کار جزو سابقه کاری افراد محسوب می‌شود. برخی از کارگران که به صورت آزمایشی به کار گرفته می‌شوند، بر اساس ماده ۱۱ قانون کار و تبصره آن، مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.

چنانچه رابطه کاری از جانب کارفرما قطع شود وی ملزم به پرداخت کلیه حقوق دوره آزمایشی خواهد بود. چنانچه قطع رابطه کاری از سوی کارگر باشد، کارگر مستحق دریافت تمام حقوق و مزایا به میزان مدت انجام کار است. بنابراین مطابق با قانون کار، این دسته از افراد نیز مشمول دریافت کلیه حقوق و مزایا قانونی از جمله عیدی و پاداش پایان سال می‌شوند.