نشریه ۲۳۲ سازمان حسابرسی با عنوان گزارشگری یکپارچه منتشر شد.

1402/11/21

نشریه ۲۳۲ سازمان حسابرسی با عنوان "گزارشگری یکپارچه" منتشر شد. این کتاب شامل سه فصل و یک پیوست به شرح زیر است: فصل اول: درباره گزارشگری یکپارچه در این فصل کلیاتی از مفاهیم گزارشگری یکپارچه و ارتباط آن با گزارشگری پایداری و مدیریت راهبردی و همچنین منافع و چالش‌های گزارشگری یکپارچه بیان می‌شود. فصل دوم: چارچوب بین‌المللی گزارشگری یکپارچه در این فصل ترجمه کامل "چارچوب بین‌المللی گزارشگری یکپارچه" که توسط "شورای بین‌المللی گزارشگری یکپارچه" منتشر شده است ارائه شده است. فصل سوم: گذار به گزارشگری یکپارچه در این فصل "رهنمود گذار به گزارشگری یکپارچه" که توسط "شورای بین‌المللی گزارشگری یکپارچه" تهیه شده است، ترجمه شده است. این رهنمود برای شرکت‌هایی که قصد گذار به گزارشگری یکپارچه دارند، می‌تواند سودمند باشد. پیوست: نمونه گزارشگری یکپارچه ـ در این بخش از کتاب گزارشگری یکپارچه شرکت "آفریمات" به عنوان یک نمونه واقعی ارائه شده است.